редакція Договору від 22.11.2019р

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКОМ»--- надалі за текстом «Оператор», опубліковує даний Публічний Договір про надання послуг Інтернет (надалі за текстом «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб в розуміння ст. 633 Цивільного Кодексу України і має відповідну юридичну силу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Визначення термінів:

1.1. Абонент – фізична особа, яка користується Послугами Оператора відповідно даного Договору.

1.2. Договір – публічний договір, укладений Абонентом з Оператором про надання Послуг.

1.3. Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору. Основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронної пошти, дощок оголошень, баз даних, дискусійних груп та ін.

1.4. Мережа – сукупність майна і споруд зв'язку Оператора, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для надання Абонентам телекомунікаційних послуг.

1.5. Місце надання Послуг – конкретно визначена Абонентом адреса приміщення, за якою він бажає отримувати Послуги.

1.6. Особистий кабінет – веб сторінка, за допомогою якої Абонент може контролювати умови надходження послуг та вести облік платежів. Знаходиться за Інтернет-адресою https://wifi.infocom.ua, надалі Інтернет сайт.

1.7. Послуги – послуги доступу до глобальної мережі Інтернет, що надаються Оператором у Мережі.

1.8. Початок надання послуг – момент активації IP-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до Мережі (IP-адреса – унікальна адреса обладнання Абонента в Мережі).

1.9. Прейскурант – систематизований збірник Тарифних пакетів та Послуг, що можуть надаватися в Мережі.

1.10. Сторони – Оператор та Абонент.

1.11. Тарифний пакет – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформацію, які затверджуються Оператором самостійно, та оприлюднюються на Сайті Оператора.

1.12. Особовий рахунок - рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

2. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором послуг доступу до мережі Інтернет Абонентам.

3. Договір є обов'язковим для виконання Оператором з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов'язковим лише з моменту його акцепту (розділ 2).

4. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний з ініціативи кожної зі Сторін відповідно до умов даного Договору.

5. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є надання Абоненту Послуг у відповідності до діючого Прейскуранту, на умовах даного Договору.

1.2. Оператор, діючи відповідно Договору, надає, а Абонент сплачує та приймає надані Послуги.

1.3. Прейскурант є невід'ємною частиною даного Договору. Ознайомитись з Прейскурантом можна на Інтернет-сайті.

1.4. Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги:

- Місце надання Послуг повинно знаходитись в зоні покриття Мережі;

- Абонент повинен мати комп'ютер (комп'ютерний пристрій), що має можливість підключення до Мережі за допомогою інтерфейсу Ethernet і в якому у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання IP-адреси за протоколом DHCP.

1.5. Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо:

- не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);

- вік Абонента (фізичної особи) менше 18 років, або він у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);

- Абонент не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором, або надав недостовірну інформацію;

- Абонент не зробив необхідних платежів, або кошти не надійшли на поточний рахунок Оператора.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1. Абонент, акцептуючи (приймаючи) даний договір має надати реєстраційні дані (в тому числі вказати номер і назву Тарифного пакету з діючого Прейскуранту) зазначені у Додатку №1 до цього Договору, а також копію документу, що посвідчує особу (паспорт), після чого Оператор реєструє абонента у Мережі.

2.2. Для фізичних осіб свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є оплата Оператору Послуг та подальше їх використання.

2.3. З моменту оплати Послуг фізична особа автоматично підтверджує отримання Послуг та приймає умови цього Договору та «Правил надання та отримання послуги доступу до мережі Інтернет» (надалі Правила), і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

2.4. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

2.5. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується Абонент.

2.6. Оператор, на письмову вимогу Абонента, надає йому завірену паперову копію Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

3.1. Оператор зобов'язаний:

3.1.1. Надавати Абоненту Послуги 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору за показниками, у відповідності до вимог законодавства.

3.1.2. Оператор зобов’язаний усувати пошкодження Мережі протягом 24 годин з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Оператора про несправність, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку. У будь якому випадку Оператор має докласти усіх зусиль для усунення пошкоджень у якнайменший період часу.

3.1.3. Забезпечувати правильність обліку та застосування Тарифних планів до наданих Послуг.

3.1.4. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції, та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.2. Оператор має право:

3.2.1. Проводити дії передбачені умовами даного Договору.

3.2.2. Оператор залишає за собою право на проведення позачергових робіт по модернізації і/або поліпшенню працездатності мережі, що призводять до тимчасової відсутності зв'язку.

3.3. Забезпечити розсилку (можливість формування) Абоненту Рахунку на сплату платежів за послуги Оператора, в якому наведені платіжні реквізити обслуговуючого Оператора банку (номер рахунку, код та найменування банку), а також призначення платежу, які Абонент може використати для здійснення переказу на рахунок, відкритий в обслуговуючому банку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

4.1. .Абонент зобов'язується:

4.1.1. Надати достовірні відомості при здійсненні реєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміну. Під зміною розуміється виправлення помилок, зміна прізвища, контактних даних, Тарифного пакету або МАС-адреси обладнання.

4.1.2. Зміна однієї фізичної особи на іншу, або зміна Місця надання Послуг не допускається, в такому випадку Абоненту необхідно заключити додатковий (або новий) Договір.

4.1.3. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та здійснення робіт з підключення.

4.1.4. Користуватися послугами в строгій відповідності з умовами даного Договору.

4.1.5. Своєчасно сплачувати плату за послуги, згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків.

4.1.6. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі послуг.

4.1.7. Не передавати, або продавати свої права, обов'язки і Послуги за даним Договором третім особам, без письмової згоди Оператора.

4.1.8. Використовувати Послуги виключно на території приміщення, вказаного при реєстрації як Місце надання Послуг. У іншому випадку необхідна письмова згода Оператора.

4.1.9. При зміні реквізитів (MAC-адреса та ін.), що ідентифікують комп'ютер Абонента в Мережі, попередньо повідомляти Оператора. Самостійна зміна IP-адреси без попереднього узгодження з Оператором категорично забороняється.

4.1.10. Абонент самостійно відстежує зміни, пов'язані з реалізацією Договору та Прейскуранта шляхом регулярного перегляду інформації на Інтернет-сайті.

4.2. Абонент має право:

4.2.1. При користуванні Послугами змінювати Тарифні пакети, відповідно діючого Прейскуранту і умов даного Договору.

4.2.2. Отримувати від Оператора інформацію про спожиті послуги за допомогою Особистої статистики.

4.2.3. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

4.2.4. Відмовитися від подальшого користування Послугами та розірвати Договір у порядку, визначеному даним Договором.

4.3. Абонент повідомлений і згоден із тим, що інформація про його персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, адреса надання послуги, адреса електронної пошти, номер телефону домашнього та мобільного, серія, номер паспорту, ким та коли виданий) буде внесена до бази даних Оператора. Уклавши Договір Абонент вважається таким, що повідомлений про включення своїх вищевказаних персональних даних до бази даних Оператора. Абонент погоджується з тим, що надає Оператору право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення Абонента для: обліку Абонентів, обліку наданих їм послуг, а також розрахунків з Абонентами; розсилання Абонентам рахунків, повідомлень, тощо.

4.4. Абонент надає дозвіл на доступ до допоміжних приміщень, підвалів, даху, сходових клітин, вестибюлів, перехідних шлюзів, поза квартирних коридорів, комунікаційних каналів, ніш та інших приміщень, а також споруд будинку, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, що розташовані у житловому будинку та надає дозвіл на використання вищевказаних приміщень з метою надання телекомунікаційних послуг

5. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ ТА ГАРАНТІЇ

5.1. Оператор тимчасово обмежує, або припиняє надання послуг Абоненту у випадку повного використання Абонентом авансу на своєму особовому рахунку.

5.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Оператор відновлює надання послуг у повному обсязі.

5.3. Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності Оператора, становить 64 кбіт/сек.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Оплата Послуг Оператора здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.

6.2. Ціни в Прейскуранті визначаються в гривнях. Оплата Послуг проводиться в гривнях до останнього числа поточного місяця за наступний місяць.

6.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора є моментом оплати Послуг.

6.4. Одержання Оператором платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуг Абонентові відображається на його особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Послуг.

6.5. Абонент зобов'язаний самостійно слідкувати за Особистою статистикою та проводити авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

6.6. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів та іншими способами вказаними на Інтернет-сайті.

6.7. У випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Оператором, Оператор має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги, до моменту погашення заборгованості.

6.8. У випадку підвищення тарифу абонентської плати, оплата послуг здійснюються за новими тарифами без укладання додаткової угоди. Підвищення абонентської плати та вартості додаткових послуг не розповсюджується на Абонента, який сплатив за послуги наперед до підвищення тарифів, протягом сплаченого наперед періоду. В такому випадку Абонент зобов'язаний звернутися до абонентського відділу Оператора з заявою про зарахування сплачених коштів, в якості передоплати за Послуги.

6.9. У випадку наявності у Абонента будь-яких претензій щодо не отримання оплаченої ним послуги за цим договором, в т.ч. у випадку, коли це пов’язано з надходженням до обслуговуючого Оператора банку від фінансової установи, через яку Абонент ініціював переказ коштів, платежу з помилковими реквізитами, він повинен звертатися виключно до Оператора.

6.10. У разі вчинення поповнення рахунку Оператора прямим банківським переказом на платіжні реквізити Оператора (поповнення через банк), Абонент повинен відразу, але не пізніше ніж протягом 48 годин, отримати від Оператора по телефону +380442305214 інформацію про поповнення свого особового рахунку, а саме:

- номер контракту (або номер особового рахунку Абонента)

- сума поповнення в грн.

- дата поповнення.

Після отримання цієї інформації Оператор гарантує зарахування зазначеної оплати на особовий рахунок Абонента протягом 24 годин. В іншому випадку, Оператор звільняється від зобов'язання зарахування отриманих коштів в автоматичному режимі, і має право затримати їх на термін до 14 календарних днів з метою проведення ідентифікації Абонента. Зазначена затримка не може бути підставою для пред'явлення будь-яких претензій зі сторони Абонента щодо невиконання Оператором умов даного Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та/або чинного законодавства.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

7.3. Оператор не несе відповідальність і ризики, пов'язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента та за працездатність самого обладнання.

7.4. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

7.5 Оператор не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Оператора.

7.6 Абонент попереджений та погоджується, що самостійна зміна Абонентом ІР-адрес та DNS налаштувань, що надаються Оператором, автоматично може потягти за собою доступ до ресурсів, доступ до яких обмежений указом Президента України № 133/2017 від 15.05.2017 року та/або іншими нормативно-правовими актами. Оператор не несе відповідальності у разі самостійного налаштування Абонентом VPN з’єднання, яке обходить встановлене Оператором обмеження доступу до ресурсів. У разі самостійної зміни Абонентом мережевих налаштувань, відповідальність визначена чинним законодавством покладається на Абонента.

8. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Оператор має право на одностороннє внесення змін в даний Договір та/або Прейскурант, з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті та/або у інших засобах масової інформації не менше ніж за 7 (сім) днів. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у 10-денний термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

8.2. Договір може бути розірвано в будь-який час за згодою Сторін, а також за ініціативою однієї із Сторін, за умови письмового попередження іншої Сторони в термін не менш ніж 10 календарних днів.

8.3. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише з обовязковою заявою Абонента, у якій зазначається банковський рахунок Абонента. Оператор повертає відповідний залишок коштів Абоненту на банківський рахунок на протязі 10 робочих днів.

8.4. Окрім зазначеного в п.8.2. даного Договору, в односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у кожному з наступних випадків:

8.5. У разі, якщо Абонент протягом 2 (двох) місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку.

8.6. У разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуг, Оператор, без письмового попередження Абонента, розриває Договір.

8.7. З інших підстав, передбачених законодавством України та Правилами.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

9.1 .Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Абонент надає право Оператору та/або Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується та/або пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ АБОНЕНТА

10.1. Абонент у зв’язку з укладенням публічного договору надає свою згоду Оператору на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Оператору в результаті надання послуг на умовах публічного договору.

10.2. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Оператором, будь-якою особою, пов’язаною з Оператором, з метою ведення бази персональних даних.

10.3. Абонент погоджується, що Оператор не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Оператором у рамках договірних відносин.

10.4. Абонент дає свою згоду та надає Оператору право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Оператором третім особам для:

10.4.1. Ведення обліку Абонентів, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;

10.4.2. Здійснення розсилання Абонентам рахунків (квитанцій), повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Оператора;

10.4.3. Телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання послуг та додаткових послуг Оператора;

10.4.4. Проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень, які проведені Оператором;

10.4.5. Ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

10.5. Абонент погоджується з тим, що Оператор має право обробляти його персональні дані навіть після розірвання Договору. Знищення персональних даних Абонента, проводиться тільки за його письмовою заявою після розірвання Договору.

10.6. Оператор забезпечує захист персональних даних Абонента відповідно до чинного законодавства України.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміни умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

11.2. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.

11.3. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів, Сторони зобов'язані в 20-денний строк повідомити про це один одного.

12. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОКОМ»

(платник податку на прибуток на загальних підставах)

ЄДРПОУ 14297222

Юридична адреса: 02192 м. Київ вул. Шалетт, 1

Фізична адреса: 01001 м. Київ, вул. Володимирська, 8.

р/р UA70 3007 1100 0002 6009 0527 1737 0

ПАТ КБ «ПриватБанк», Печерська філія

МФО 300711

 

Наші контакти

Наша адреса

Україна, 01001
м.Київ, вул.Володимирська, 8 

Е-mail адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номери телефонів

Відділ продаж

+380 (44) 230-52-15

Служба підтримки

+380 (44) 230-52-19

Зворотній зв'язок

Ми на карті